ANBI

ANBI-status Christengemeenschap Groningen

RSIN: 004586098
rechtsvorm: zelfstandig onderdeel van De Christengemeenschap met rechtspersoon en ANBI-status
bezoekadres: Lauwersstraat 3, 9725 HD  Groningen

e-mail: groningen@christengemeenschap.nl
webadres: https://groningen.christengemeenschap.nl

 

 

Klik op het miniatuur hiernaast voor de jaaropgave 2022.

 

 

 


doelstelling
De gemeente heeft tot doel de voortgaande ontwikkeling van het Christendom te dienen. Gewijde priesters voltrekken als geestelijken de zeven vernieuwde sacramenten: doop, jeugdwijding, mensenwijdingsdienst, biecht, huwelijkswijding, priesterwijding en stervenswijding. Zij voltrekken tevens  andere cultische handelingen, zoals de zondagdienst voor kinderen en de dienst bij begrafenis of crematie. Onder hun verantwoordelijkheid wordt verricht al hetgeen met het vorenstaande verband houdt. Zij verkondigen het evangelie, geven godsdienstonderwijs, verzorgen het jeugdwerk en oefenen zielszorg uit. Deze taken kunnen, onder verantwoordelijkheid van de geestelijken, ook door anderen binnen de Christengemeenschap worden verricht. In de gemeente wordt het gemeenteleven verzorgd door de geestelijken  en de leden in onderlinge samenwerking.

beleidsplan
De gemeente steunt voor de verwerkelijking van haar doel op de middelen die de leden naar vermogen – en belangstellenden vrijwillig bijeenbrengen. Deze middelen worden gebruikt voor de realisering van de doelstellingen.
De manier waarop de gemeente geld werft: De middelen van de gemeente bestaan uit door leden en belangstellenden gegeven regelmatige financiële bijdragen, giften, erflatingen, andere bijdragen, alsmede op door dezen om niet ter beschikking gestelde arbeidsinspanningen.

Het beheer van het vermogen van de gemeente: Behoudens een kleine financiële buffer streeft de gemeente er naar om de benodigde gelden te verkrijgen volgens het zogenaamde omslagstelsel. Kapitaalvorming wordt onwenselijk geacht.

De besteding van het vermogen van de instelling: Het vermogen komt geheel ten goede aan het onderhouden van de gemeente en het bijdragen aan het inkomen van de geestelijken.

functie bestuurders
Het bestuur bestaat uit tenminste vier leden en daarnaast één of meer leden van het Convent. Uit het midden van het bestuur worden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen, alsmede een vertegenwoordiger in de Landelijke Raad. Zij convoceert minimaal één maal per jaar een algemene ledenvergadering, waarop het algemene én financiële beleid ter discussie staan. Het bestuur verdiept zich in achtergronden en ontwikkeling van De Christengemeenschap en laat zich in het bestuurlijk handelen hierdoor leiden. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geacht.

beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wél bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten. Deze kunnen worden vervolgens worden geschonken aan de gemeente.

activiteiten: prioriteiten voor 2020
♦ verdiepende activiteiten zoals cursussen en lezingen
♦ samenwerking met gemeenten Leeuwarden en Meppel
♦ intensivering van het gemeenteleven
♦ samenwerking met verwante organisatie

financiële verantwoording schriftelijk
De begroting wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering in het najaar. De financiële verantwoording vindt plaats in het voorjaar, door middel van een uitgebreid financieel verslag dat beschikbaar is voor leden en belangstellenden. De algemene ledenvergadering stelt de begroting én de financiële jaarcijfers vast en dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. Op de algemene ledenvergadering in het voorjaar wordt tevens verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten in het afgelopen jaar.